Inschrijfformulier kandidaat : stap1 van 3

Als u zich wenst in te schrijven op Wheelit.be als werkgever : ga naar het inschrijvingsformulier voor de werkgever.

 • 1. Identificatiegegevens
 • 2. Persoonsgegevens
 • 3. Erkenning van uw handicap

 

Identificatiegegevens

De velden met een * zijn verplicht.

Uw e-mailadres dient als uw gebruikersnaam op wheelit.be. De recruiter kan dit adres ook gebruiken om contact met u op te nemen.
 
 
Uw wachtwoord dient uit minimaal 6 en maximaal 12 karakters te bestaan.
 
 

Gebruiksvoorwaarden van Wheelit.be

Gebruiksvoorwaarden voor de website Wheelit.be

Toegang en gebruik van deze website zijn onderhevig aan algemene gebruiksvoorwaarden zoals hieronder weergegeven. De huidige gebruiksvoorwaarden omvatten juridische informatie betreft het bezoeken en het gebruiken van de website, het intellectuele eigendom en een verwijzing naar de reglementen van het respecteren van de persoonlijke levenssfeer.

Wij nodigen uit om deze gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen voordat u de website bezoekt of op welke wijze dan ook gebruikt. Wanneer u het bezoeken van de website of het gebruiken ervan op welke wijze dan ook voortzet, accepteert u hiermee nadrukkelijk de gepresenteerde gebruiksvoorwaarden.

I. Eigendom van de website, onderbrengen van de website en intellectuele eigendom

1. Eigendom van de website

De uitgever van de website is Wheelit, stichting verklaart onder regiem van de wet van 2 Mai 2002 aanpassing van de wet van 27 juin 1921 en verschenen in het Belgisch Staatsblad op 2 november 2007 onder het bedrijfsregistratie nummer 0893-241-326.

De administrateur en de wettelijke vertegenwoordiger is Thierry Conrads.

Sociale zetel van Wheelit bevindt zich op:
Joseph Wybranlaan, 40
1070 Brussel

De rechtbank en het tribunaal van Brussel zijn enkel bevoegd om elke ;; van ;; te erkennen met betrekking tot de toepassing en interpretatie van de getoonde voorwaarden.

Al uw correspondentie, contacteer-ons.

2. Onderbrengst van de website

Deze website is ondergebracht bij de firma Vox Teneo te Roubaix, in Frankrijk;

3. Intellectueel eigendom

De gehele inhoud en de presentatie van de website "http://www.wheelit.be" is eigendom van Wheelit.

Alle elementen die op deze website zijn weergegeven zijn beschermd door het intellectuelle eigendomsrecht.

Reproductie, totaal of gedeeltelijk of beiden, gebruik en/of exploitatie van de bovengenoemde elementen, met welk middel dan ook, zonder het nadrukkelijk en voorafgegeven accoord van de uitgever, zijn verboden. U mag ook niet een hyperlink leggen naar de website HYPERLINK "http://www.wheelit.be" www.wheelit.be zonder onze nadrukkelijke en voorafgegeven toestemming.

Gelieve te weten dat u als gebruiker, van Wheelit het recht ontvangt om de website te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Dat houdt in dat u de website mag bezoeken, informatie mag downloaden, dat u kennis mag nemen van herroepen informatie en dit uitvoeren en gebruiken in het kader van de voorgestelde diensten op de website. Het toegestane gebruik van de informatie houdt in dat de bron van informatie altijd duidelijk en zichtbaar vermeld dient te worden.

II. Verantwoordelijkheid, veiligheid en cookies

1. Werking van de website

Wheelit is verantwoordelijk om alle middelen zo goed en redelijk mogelijk in werk te stellen om daarmee het toegankelijkheid van de diensten aan de website bezoeker te verzekeren. De verantwoordelijkheid zal daarom enkel op zich worden genomen in het geval van overmacht of van een ongewenst feit, notabene in geval van onderbreking van de service door een tekortkoming van de telefoonverbinding of de toeleverancier van toegang tot het Internet; met als resultaat een virus die uw website infecteert of niet geautoriseerde of kwaadwillende tussenkomst.

Bovendien erkent u dat Wheelit het recht heeft de toegang tot de website op ieder moment en zonder voorafgaande mededeling te onderbreken om eventuele technische of operationele disfunctionering in orde te brengen. Dergelijke onderbrekingen zijn nodig om verbeteringen of veranderingen aan de website aan te brengen. U kunt Wheelit niet verantwoordelijk stellen voor alle schade geleden ten gevolge van een dergelijke onderbreking.

2. Inhoud en gebruik van de website

Als gebruiker, accepteert u dat het werk dat op de website wordt aangeboden en de informatie die erin wordt opgenomen op uw eigen risico en uw eigen verantwoordelijkheid geschieden. De website en alle informatie die het omvat zijn beschikbaar ‘in de bestaande staat gelaten’ en zonder welke garantie dan ook.

Ondanks dat alle aandacht geschonken werd aan het verzamelen van informatie en de ontwikkeling van de website www.wheelit.be met de meest recente technische middelen, kunnen fouten, hiaten, onwaarheden, gebreken of toevoegingen tegen onze weet in op deze website staan of toegevoegd zijn.. Bovendien geldt hetzelfde voor alle publikaties en dat na een bepaalde tijd de informatie en inhoud van deze website eveneens in onbruik kunnen geraken.

Wanneer Wheelit op de hoogte gehouden wordt van eventuele fouten op de website, zal het mogelijke binnen het redelijke gedaan worden om dit te corrigeren.

Met als gevolg dat Wheelit niet de verantwoordelijkheid neemt voor iedere immateriële schade, direct of indirect, van welke soort dan ook, als gevolg van het gebruik van de gehele of gedeeltelijke informatie verkregen op deze website.

Wij maken u er ook op attent dat u zelf verantwoordelijk bent voor eventuele schade aangedaan aan uw computer of het verlies van gegevens ten gevolge van het downloaden van informatie van de website "http://www.wheelit.be".

Wheelit heeft geen enkele rol in het proces van werving en selectie en neemt geen enkele verantwoording voor de vorm, de inhoud en de eventuele fouten die in de jobaanbiedingen van werkgevers opgenomen zijn, noch in de CV van de ingeschreven gebruikers. Met als gevolg dat u Wheelit niet verantwoordelijk kunt stellen voor nadelige gevolgen die voortkomen uit het gebruik van de website indien u niet met de bovengenoemde beperkingen rekening heeft gehouden. De links hyperteksten op de website die naar alle websites doorverwijzen, waaronder naar de partner websites, zijn onderhevig aan een voorafgaande snelle schriftelijke toestemming. Wheelit kan niet direct of indirect verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van deze websites.

3. Gebruik van cookies

Wheelit.be maakt gebruik van cookies om het gebruik gemakkelijker en sneller te laten verlopen. De cookie registreert de informatie met betrekking to de navigatie van uw computer op onze website (de bladzijden die u heeft bekeken, de datum en de tijd van uw bezoek etc.) die wij kunnen lezen tijdens uw volgende bezoeken. Het omvat de gegevens die u heeft doorgegeven tijdens uw vorige bezoeken zodat u die niet meer hoeft in te typen.

Een cookie kan echter niet gelezen worden door een andere website dan door diegene die de website gecreëerd heeft en is uniek voor iedere gebruiker.

Wheelit.be gebruikt enkel de cookies indien u dat nadrukkelijk bevestigd. Bovendien kunt u de cookies altijd uitschakelen tijdens uw persoonlijke verbinding door op de optie ‘uitschakelen’ te klikken. Een andere methode om het gebruik van de cookies op uw computer te verhinderen is door de parameters van uw navigatiesysteem aan te passen zodat de cookies niet meer geaccepteerd worden..

4. Uw verplichtingen

Op de website Wheelit.be staan de vaardigheden van personen met een handicap centraal.
Wat verstaat Wheelit.be onder personen met een handicap?

 1. De handicap moet ten minste worden vergoed of erkend door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, een privéverzekering of een ziekenfonds.
 2. Bij een aanvraag voor de inrichting van de werkplek moet de handicap worden erkend door een van de volgende organisaties voor professionele inschakeling :
 • de VDAB/VAPH (Vlaamse Gemeenschap),
 • de SBFPH/Phare (Franse Gemeenschap en Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
 • het AWIPH (Waalse Gewest) en de DPB (Duitstalige Gemeenschap).

Die erkenning is in het belang van zowel de kandidaat als de werkgever, aangezien het een voorwaarde is om van steunmaatregelen te kunnen genieten. U dient aan deze voorwaarden te beantwoorden om uw cv te kunnen valideren en publiceren op de website.

Naast de voorafgaande bepalingen van de gebruikers voorwaarden, verplicht u zich als gebruiker vooral om:

 • de website op een redelijke wijze te gebruiken
 • te voorkomen schade aan te doen aan de inhoud van de website, door een onvoorzichtig gebruik van de website of een kwaadwillig gebruik op welke wijze dan ook en/of geneigd zijn om schade te veroorzaken aan "http://www.wheelit.be" of aan derden ;
 • de website niet te gebruiken met illegale doeleinden, zedenmisdrijf of met de bedoeling de reputatie van Wheelit of derden schade aan te doen.

5. De video-cv's

Voor een video-cv wordt opgenomen en uitgezonden door Wheelit ondertekent de kandidaat een autorisatie die de vzw Wheelit de toestemming verleent om hem of haar te filmen voor het maken van een video-cv. Dat video-cv wordt uitsluitend op www.wheelit.be gepubliceerd ter aanvulling van het cv dat op dezelfde website is geplaatst. De autorisatie omvat het recht om de film geheel en/of gedeeltelijk te reproduceren, digitaliseren, presenteren, ter beschikking te stellen van het publiek en te gebruiken op de website www.wheelit.be. Wheelit wijst iedere verantwoordelijkheid af voor het gebruik van de video's buiten zijn website.

Om een kopie van het video-cv te kunnen ontvangen verbindt de kandidaat zich ertoe om zich vooraf in te schrijven op de website en er een cv te plaatsen. Het video-cv wordt vervolgens op de website geplaatst en kan dan via de account van de kandidaat worden gedownload. Wanneer de kandidaat werk heeft gevonden, verbindt hij of zij zich ertoe om Wheelit daarvan op de hoogte te stellen en zowel het cv als het video-cv te archiveren.

Indien Wheelit.be constateert of u verdenkt van overtreding van een van de bovengenoemde bepalingen of ander verplichting voortkomend uit de bepalingen anders dan de gebruiksvoorwaarden, geeft Wheelit het recht u toegang tot de website te verbieden zonder u vooraf te waarschuwen. Wheelit behoudt zich eveneens het recht om zonder voorafgaande mededeling, ieder bericht, inhoud of document te annuleren die niet voldoen aan de gebruiksvoorwaarden.

III. Vertrouwelijkheid en bescherming van gegevens

Wij verlenen de grootst mogelijke aandacht aan uw persoonlijke informatie en wij verplichten om de Belgische wettelijke regelgeving met betrekking tot dit onderwerp te respecteren, zoals in de wet van 8 december 1992. Volgens de wet van 8 december 1992 en bij Koninklijk besluit van 13 februari 2001, het geautomatiseerd verwerken van persoonsgegevens gerealiseerd door de website HYPERLINK "http://www.wheelit.be" www.wheelit.be is het voorwerp van de aangifte bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL). Die een reçu heeft afgegeven onder nummer VT005008055.

Voor meer inlichtingen, kunt u de website van CBPL raadplegen: http://www.privacycommission.be.

Daarentegen accepteert u de exclusieve verantwoordelijkheid te dragen van de materiele juistheid van de ingevoerde en doorgegeven persoonlijke gegevens.

De informatie die u ons doorgeeft is bedoeld om uw aanvraag te behandelen die u heeft geplaatst bij Wheelit, Wybranlaan, 40 - 1070 Brussel en mag, tenzij u het hier tegen bent, worden gecommuniceerd aan de partners, bedrijven die de website gebruiken en die eventueel geinteresseerd zijn u aan te nemen. Deze bedrijven verplichten zich goed met uw gegevens om te gaan, te weten: deze enkel te gebruiken in het kader van een wervingsproces. De verkregen gegevens worden in geen enkel geval doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden.

Deze gegevens worden enkel gebruikt voor:

 • u, na uw online inschrijving, geregeld op de hoogte te brengen van jobaanbiedingen die overeenkomen met uw profiel;
 • u informeren over onze nieuwe producten en diensten per e-mail of per most;
 • u onze nieuwsbrieven toesturen;
 • het beheer van onze websites en diensten die wij u kunnen voorstellen

Op ieder moment kunt u bovendien zich verzetten zonder kosten relatief aan het behandelen van uw gegevens door gewoon uw gegevens per post te sturen naar Wheelit (Wybranlaan, 40 - 1070 Brussel) of per e-mail.

Zoals de wet voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zich voorschrijft, heeft u altijd het recht uw persoonsgegevens te consulteren en indien mogelijk aan te passen. Het spreekt voor zich dat u eveneens altijd de mogelijkheid heeft uw inschrijving te annuleren. U kunt die simpelweg alle veranderingen doen door op "Mijn Wheelit" te gaan. Op dezelfde manier kunt u u eveneens uitschrijven op de nieuwbrief toezending.

Wij wensen u een fijn bezoek!

De uitgever van de website www.Wheelit.be.

 
 •